Obchodní podmínky a GDPR

 • Provozovatelem virtuálního obchodu je obchodní společnost Loprais Team, zapsaný spolek se sídlem Frenštát p/R., Střelniční 1770, PSČ: 744 01.
 • IČO: 22849688, DIČ: CZ22849688
 • Poštovní adresa pro doručování: Loprais Team, zapsaný spolek, Střelniční 1770, Frenštát p/R., PSČ: 744 015.
 • Tel.: +420 556 880 433 - 6

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

Při procesu registrace dochází k uchovávání Vámi vložených informací. Tím je zjednodušen proces Vašich následných nákupů. Při opakovaných návštěvách zadáte pouze Vaše uživatelské jméno a heslo. Výhodou je zasílání pravidelných informací o novinkách, akčních nabídkách a slevách v rámci informačního bulletinu, který Vám budeme zasílat, pokud si to budete přát, na Vaši e-mailovou adresu. Vámi vložené informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky (zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití.

Zaručujeme naprostou diskrétnost evidovaných údajů, které jsou používány výhradně pro potřeby internetového obchodního systému a nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

 1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveruwww.loprais.cz/shop (dále také "virtuální obchod") se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.
 2. Vámi požadované zboží si můžete vybrat z nabídky našeho virtuálního obchodu, kterou naleznete v sekci "Kategorie". V sekci "Informace" naleznete podrobné informace o postupu, který je nutno zachovat v případě, že chcete v našem virtuálním obchodě nakupovat.
 3. Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno názvem zboží, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 15/21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání (čl. II odst. 1 obchodních podmínek). Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.
 4. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení o vyřízení objednávky, které bude zasláno prodávajícím na email uvedený v objednávce kupujícím. Objednávka je provozovatelem archivována po dobu 24 měsíců a je po tuto dobu pro kupujícího přístupná na vyžádání. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod (dále také "prodávající") formou elektronické pošty na Vámi v objednávce uvedenou adresu elektronické pošty potvrdí, že eviduje Vaši objednávku. Potvrzení Vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci Vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání, identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, informace o službách po prodeji a zárukách.
 6. Zboží je zásadně dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do patnácti pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co bude naskladněno. O tom musí být kupující bezodkladně informován.
 7. Provozovatel virtuálního obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.

II. Dodání zboží a platební podmínky

 1. Zboží je zásadně dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Balné neúčtujeme. Poštovné se řídí platnými cenovými tarify příslušného držitele poštovní licence a v případě České pošty, s.p. činí orientačně od 121,- Kč do 151,- Kč. Dobírkový poplatek činí 21,- Kč. V případě objednávky zboží, jehož celková kupní cena bude vyšší než 3.000,- Kč, poštovné neúčtujeme.

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Zboží je zásadně dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Balné neúčtujeme. Poštovné se řídí platnými cenovými tarify příslušného držitele poštovní licence a v případě České pošty, s.p. činí orientačně od 89,- Kč do 110,- Kč. Dobírkový poplatek činí 21,- Kč. V případě objednávky zboží, jehož celková kupní cena bude vyšší než 3.000,- Kč, poštovné neúčtujeme.
 2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vraceno, musí tak kupující učinit v originálním a bezvadném obalu.
 3. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek.
 4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. To platí i v případě předání zboží dle čl. I bodu 7 těchto obchodních podmínek.
 5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
 6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

IV. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 2. Záruční doba je 24 měsíců.

V. Provozovatel

 1. Provozovatelem virtuálního obchodu je obchodní společnost Loprais Team, zapsaný spolek, se sídlem Frenštát p/R., Střelniční 1770, PSČ: 744 01.
 2. IČO: 22849688, DIČ: CZ22849688
 3. Poštovní adresa pro doručování: Loprais Team, zapsaný spolek, Střelniční 1770, Frenštát p/R., PSČ: 744 015.
 4. Tel.: +420 556 880 433 - 6